Kjøpsvilkår nettbutikk

Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av alle varer, produkter og tjenester fra vår nettbutikk til forbrukeren. Vilkårene utgjør sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.

I Valldal Grønt sin nettbutikk kan alle som ønsker å handle med oss registrere en konto og gi noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du eventuelt bestiller.

For å kunne handle i vår butikk må du ha fylt 18 år.

1. Definisjon av parter

Selger
Valldal Grønt AS
Postboks 123
6211 Valldal

Organisasjonsnummer: 979 923 813

Kjøper
En person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har inngått et kundeforhold med Valldal Grønt AS gjennom å kjøpe en vare via vår nettbutikk og derigjennom samtykket til disse betingelsene.

2. Bestillingsprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av pengene tilbake eller senere levering. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere varelinjene som er berørt av avviket.

3. Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, poser m.m. Fraktkostnader er spesifisert ved hvert enkelt kjøp.

For privatkunder gjøres kjøpesummen opp gjennom bank- eller kredittkort via våre nettsider. Kortet blir belastet samme dag som varen blir bestilt.

For bedriftskunder gjøres kjøpesummen opp gjennom faktura sendt på e-post til den fakturaadressen kunden har oppgitt i sin profil. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist fra den dato varene blir levert dersom ikke annet er avtalt.

4. Avtaleinngåelsen

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Levring og forsinkelse

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

6. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Angrerett og reklamasjon

7. Angrerett

Valldal Grønt AS forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur,
og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Valldal Grønt AS, postboks 123, 6211 Valldal eller firmapost@valldal.com.  Du kan bruke vedlagte angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til Valldal Grønt AS, postboks 123, 6211 Valldal. (Grandegata 42, 6210 Valldal) uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema

Link til angreskjema finner du i vår nettbutikk.

Utfylt skjema sendes enten til:
Valldal Grønt AS
Postboks 123
6211 Valldal

Eller til e-post: firmapost@valldal.com

8. Reklamasjon

Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du ha anledning til å velge enten å få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

Holdbarhetsgarantien gjelder ikke så lenge varen er rabattert eller selges i forbindelse med kampanje.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert på bakgrunn av garantier eller andre tilbud og kundeløfter, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.

Heving av kjøp, reklamasjon eller brudd på garantier kan meldes til firmapost@valldal.com.

Dersom det foreligger en mangel i bestillingen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (Senest 7 dager etter leveringstidspunkt), gi oss melding om dette.